3.Dünya Söweşi

Ysrayyl,Gazada eden pelaketlerini her naçe görmezlikden gelip,eden etdiliklerini gömmek isleselerde maksadyna yetip bilmediler.Birwagtky bilimsiz,ansyz,yuwaş goyun musulmanlar indi yokdy.Ysrayyl,Ewropa we Amerikanyn eden yalnyşlaryndan biride olary çykgynsyz yagdaya itdi.Garşysynda hiç zatdan habarsyz musulman milleti dalde ellerinde duşmanlarynyn eden ahli yalnyşlyklaryny faktlara we hukuga dayandyryp yüzüne urup bilayjegi dokumentleri bolan bilimli musulmanlar bardy.Yüzlerinede urdy.Demokratiyany yüze çykaran we özlerine demokratiyan gorayjylary diyip atlandyran we name üçindir soragsyz sowalsyz Ysrayyla kömek beryan Amerikanyn,uklatmak isledigi musulmanlar we musulman döwletleri garaşylmadyk güyç bilen Amerikany öz demokratiyasynda bogdy.İn sonky Gazada bolan ölümlerden son özlerini aklamak isleyan perwasyz Ysrayyla berilen jogaplar bütin dünyani şoke etdi.Musulmanlar güyçlidi,bitewidi-hernaçe araplar girmesede-bilimlidi we tayyardy.

Yyllardan bari planlanan 3.Dünya Söweşi plana göra yöremedi we planlayyjylar kyn yagdaya düşdi.

3.Dünya Söweşi ilki Global Crysis bilen öwrenişdirilmage başlandy Dünyanin köp yerinde garamayak halk garyplaşdyryldy we işsiz galdy.İşsizlik gorkusy arkaly gahar we stresi yenmek hemme kişa başartmajagyny bilyan planlayyjylar 3.Dünya Söweşini yuwaş yuwaşdan adamlara iydirmage başlamak üçin Ysrayyly Gaza yolladylar.Palestina nahardan önki içilen şerap yalydy,beynini azajygam bolsa uçuryp esasy nahara tayyarlajakdy.Emma bolmady,musulmalryn şerap içmeyandiklerinden habarsyzdylar,plan kyn yola girdi.Wagtyndan ön oyanan musulmanlaryn,söweş garşydaşy beyleki adamlaryn tutanyerlilikleri we ynamy 3.Dünya Söweşine söweş başlamanka stop berdirdi.

Kapitalizm hakykatdanda güyçlendi,atezim kapitalizme in yakyn birleşme,bulam Yslam dinindaki dayanyşma  şertine ters!

Kapitalizm we Yslam dini düşünjesi gapma garşy durmaga başlady.Bu yagday hiçwagtam Dünyanin hojayynlaryna,ateist we kapitalistlere yaramayar.Kabir ussat Yslam alymlaryna göra 22.asyry adamzat görmez,yagny Kyyamat gopar.Kabirlerine göra agtyklarymyzy görmakak,kabirlerine göra bolsa 50 yyl ömrümiz ya bar yada yok!

Bu halatda ertelenen 3.Dünya Söweşi 50 yyldan az wagtda tursa yeryüzünin köp bölegi kyyamaty hem görüp bilmez.

3.Dünya Söweşinin 50 yyldan az wagtda turmagy hem ahmal,sebabi Dünya köpelyan ynsan sanyny doyurmaga yetişenok.Ya garyplyk we açlyk yada planlayyjylaryn adalatsyzlygy söweşi başlatmagy ahmal…

 

Edil hazir etmeli 1.peydaly iş yassyklarymyzyn aşagyndaky pulumyzy köpeltmek J

 

 

Sonky yazgy:Hollywood we Dünyadaki kabir hereketlerin habarçysy

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !