Grbavica

1995-nji yylda,syrplaryn dünyanin gözünin önünde boşnaklary öldürmegi taryhda unudylmajak sahypalarda yer alanyna bu gün 18 yyl boldy.Uruşyn yarasy bireyyam saralanam bolsa,her ayda diyen yaly köpli mazarystanlar açylyp içinde bile gömülen yüzlerçe jesetleri tanamak üçin kakasy,ejesi,adamsy ,dogany,yarany,garyndaşy  heniz tapylmadyk patalylar,açylan mazarystanlaryn laboratoriyalaryna baryardy.

Men hem Grbawika obasynda açyljak 2 köpli mazar habaryny eşidenimde “kakamyn jesedi bardyr” umydy bilen maşynyma mündim.

Üçyüze golay jesedin tanalmagy üçin gelen patalylara menem goşuldym.Adamlaryn arasynda durkam kakamyn uruşa gidişi,mana gülümsirap “Watan mana ejen sana amanatdyr oglum,ona öz janyndanam gowy seretgin”

Gidiş şol gidiş

Bugün,18 yyl son ilkinji gezek kakamy göryan,edil önümde yatyr.Ony altyn sagadyndan we mele köwşünden tanadym.Gaty begençlidim,aglayardym.Kakam bilen geçiren gysgajyk ömür birlikdeligim gözümin önünde kinodaky yaly geçişip gityardi,yzynda yylgyrmalary goyup…

Uruşdan son agyr yitgi,açlyk sebapli ir tapdan düşen ejeme nadip bu hoş habary yetirsemkam diyip oylanyp durkam,çadyryn içine howsalaly giren owadan zenan “kaka,kakajan”diyip önümdaki jesedi gujaklap aglayardy.Owadan zenan kakasyny altyn sagadyndan,köwşünden we altyn dişinden tanapdy.Gelegelmane sagadyna,köwşüne we jesedin agzyny açyp dişini barlapdy.Agzyna seretmek men kellamede gelmandi.

Emma men ol adamy öz kakam yaly söydüm!!!

(Hekaya hakda düşünjeleriniz bolsa,iberin!)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !