Y.Ş.K. Namanin Gysgaldylan Görnüşi?

(Y)

İki diwary hem gum sarysy renkine boyalan,yere gyrmyzy gülli haly serilen,kiçijek otagyn gap bilinde oturan garayagyz oglanyn sag eli,hatça deyin kellesini garnynyn üstaşyry göterip durdy. Yüzüne otagyn aydyn howasyna ters duygy çayylandy.Atabal bugün gaygylydy.Gülsonadan gelen haty okap pikir deryasyna gark bolupdy.

Birden gapy kakayldy we Atabalyn ‘gel ’diymegine garaşylman açyldy.Gelen Sayatnur,Atanuryn dosty we otagdaşy:

-İne geldim

Sayatnur adimini giden açyp otaga girdide,Atabayn yüzüne yylgyryp seretdi.

Atabal Sayatnura birnaçe sekunt manysyz garayyş atdyda:

-Hat geldi Sato,Gülsona tanyşaly diyar.

-Gül,tanyşaly diy.

-Nadip?!Men gyz bilen tanyşmak tejribam juda garyp.

-İki hili edersin.Eger bir gyzyn hatyna jogap yazmasan sylamazlyk bolar,yazsan yzy hökman geler.Yok diysen,belki öz geljegini garaldarsyn,bor diysen okuwyn gutarmagyna bir yylyn bar,iki yylam gulluk.

-Üç yylam hiçkim garaşmaz.

-Dogry,hem bayyn gyzy hem owadan,daşy oglandana doly.

-Halamayan yerimem şol,düyn bir mana seretyar,birde üç dört oglan bilen jykyrdaşyar.Mana köp seretyar yöne.

Sayatnur eline alma aldyda iymage başlady.Atabal yüzüni penjira tarap öwürdi.Şol seredişini hem üytgetman:

-Eger sen gyz bolan bolsa name ederdin?

-Herhili oyunlar bilen oglanlaryn gözüni başyny aylardym.

-O manyda dal,mana seredermidin,mende name bar?

-Sana dalde,men gözüm bayda bolardy son sapagy in gowuda,görmegeyi name edeyin,nana çalayynmy.Gyzlar,özlerine berilen altyna,kümüşe öwünyaler,sonam üytganok,juda bolmasa ansada,aşyk bolmadym, diyde syp.Yagdaya göra wagt kan diy,ejem diy,kakam diy,dayymyn ogly diy.

-Gül ibersem?

-Samsyklama,21.asyrda gül garyn doyranok.

Atabal,birzatlar tapan dey,penjireden yüzüni öwürdide,heniz almasyny iyip gutaran,Sayatnura seredip:

-Aslynda,Gülsonany yitirsem beyle gynanmayan,bilyanmi,geçen yyl 2.köçanin ugrunda kwartirankam,hepdanin 2.güni irdenki sapaga gitmek üçin sagat 9-da duralga baranymda,gara saçly,ak yüzli bir gyzy göryadim

-Son?!

-Elinde mydama gök sagady bardy.Gyz edil bal gaymak,şekelat,somsa işlekli,gawun garpyz…

-Hawa hemmesimişikda.

-Hemmesi,saçlary gapgara,yzyn,kökleri edi manlayynda birleşip çünkewrak burny bilen edil bir yoda yasayan yaly owadan.

-Gepleşmeli ekeninda.

-Çekinipdim,dine seredip geçdim.Sonlaram hyyal etdim,tapmadym yöne.

-İndi şuwagt gynanyan gerek?

-Dagy name,kawagt köp yatlayan,gabat gelseda yene…

-Yitirilen pursat gayta gelmez.Gülsonada şeyle,hatyna jogap yaz diyyan mena.

-Bilmedimda,ejemem bir gyzy tapypdyr,tüys bizlik,diyip.Mugallymamyş.

-Ana sana,bas ’boruny’bagtly yaşa,hehe…

-Suratyma görüp halapdyr.Gülsonada bar,onam öykeletman birzat diymeli.

-Onda şeyle,kanikula çenli duralga gatna,gök yüzük gabat gelse,joş,kanikula gidendede mugallymany gör.Bolsa baş,bolmasa her yerde gyz çalam çaş.Gülsonada 1 yylgyryş bilen iki salam ber.Sony ykbal,atalarymyz aydypdyra ‘Ykbal bilen aglasam sokur gözden yaş çykar’diyip.

-Yhlas bilen.

-Ha?!

-‘Yhlas bilen aglasan sokur gözden yaş çykar’ bolmaly.

-Şomyşykda,yhlas bilen ykbalyna garaşyber!

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !